logo
主页>狗万提现很快概况>学术、学位委员会>

学术、学位委员会

 狗万提现很快学术委员会

                   
主任:罗必良           
副主任:万俊毅
委员:(按姓氏笔画排序)
万俊毅    文晓巍    米运生   李大胜  林家宝  欧晓明
罗必良  罗明忠  高岚  温思美  熊启泉

秘书:林家宝(兼)
学位评定分委会主席: 万俊毅
副主席:罗明忠
委员: (按姓氏笔画排序)
王长明   庄丽娟    张乐柱   易法敏  欧晓明  罗必良      
高    岚   温思美   熊启泉  谭砚文  谭   莹
秘书: 罗小珍